Bewerkersovereenkomst

bijlage bij de Algemene Voorwaarden 

Bewerkersovereenkomst

BIJLAGE. Bewerkersovereenkomst Domein-direct.nl.

Laatste wijziging: mei 2018

Deze bewerkersovereenkomst is een bijlage bij de “Algemene voorwaarden” (hierna: de Hoofdovereenkomst) tussen klant (hierna: Verantwoordelijke) en Domein-direct.nl (hierna: Bewerker).

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

 1. Bewerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Hoofdovereenkomst en wel het opslaan van gegevens van Verantwoordelijke plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Bewerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verantwoordelijke zal Bewerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bewerkersovereenkomst zijn genoemd.
 3. De in opdracht van Verantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Bewerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Bewerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Bewerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bewerkersovereenkomst.
 3. De verplichtingen van de Bewerker die uit deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Bewerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 4. De Bewerker zal de Verantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Bewerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
 2. De Verantwoordelijke kiest bij bestelling van infrastructuur zelf om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Bewerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doeleinden. Bewerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.
 2. Bewerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bewerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Bewerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Bewerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Bewerker mag in het kader van de Overeenkomst geen gebruik maken van een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke, welke toestemming onderwerp kan zijn van nadere voorwaarden.
 2. Bewerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verantwoordelijke en Bewerker zijn overeengekomen.
 3. Bewerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Bewerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

 1. Bewerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Bewerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
 3. Bewerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Bewerkersovereenkomst ontbreekt, zal Bewerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Verantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Bewerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
  • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden
  • Automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens
  • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
  • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens
  • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging
  • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid
  • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
  • Een beveiligd intern netwerk
  • Doel gebonden toegangsbeperkingen
  • Controle op toegekende bevoegdheden

Artikel 7. Meldplicht

 1. Verantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Bewerker de Verantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
 2. Een melding moet altijd worden gedaan, maar alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
  • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek
  • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is
  • Wat de (voorgestelde) oplossing is
  • Contactgegevens voor de opvolging van de melding
  • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Verantwoordelijke, toezichthouder)

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, richt aan Bewerker, zal Bewerker het verzoek doorsturen aan Verantwoordelijke, en zal Verantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Bewerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Bewerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bewerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Bewerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Bewerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

 1. Verantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de beveiligingseisen, naleving van de algemene regels rond verwerking van persoonsgegevens, en alles dat daar direct verband mee houdt. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
 2. Bewerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
 3. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Bewerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Bewerker en op de wijze zoals Bewerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Bewerker.
 4. De kosten van de audit worden door Bewerker gedragen indien er niet conform de Bewerkersovereenkomst blijkt te zijn gewerkt, en/of er fouten worden gevonden in de bevindingen, die toegerekend moeten worden aan Bewerker. In ieder ander geval zullen de kosten van de Audit worden gedragen door Verantwoordelijke. De bewerker brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening. (max €100,00 per uur voor alleen directe uren).

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Bewerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Bewerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Bewerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Bewerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Bewerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan € 500,00.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
 3. De aansprakelijkheid van Bewerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bewerker of haar bedrijfsleiding.
 5. Tenzij nakoming door Bewerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Bewerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verantwoordelijke de Bewerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Bewerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Bewerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verantwoordelijke tegen Bewerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  • redelijke en aantoonbare kosten om de Bewerker ertoe te manen de Bewerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
  • redelijke en aantoonbare kosten die Verantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

Artikel 12. Duur en beëindiging

 1. Deze Bewerkersovereenkomst komt tot stand door elektronische of schriftelijke aanmelding op een Dienst of Aanvullende Dienst via de website van Domein-Direct.nl.
 2. Deze Bewerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 3. Zodra de Bewerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Bewerker alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen. Deze bewerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Hoofdovereenkomst.