Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze Algemene voorwaarden bieden duidelijkheid aan onze klanten en zijn van toepassing op alle afgenomen diensten en producten bij domein-direct.nl

over Domein-Direct
Domein-Direct.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN, versie 1.1 mei 2024, voor levering van diensten door Domein-Direct.nl
Wanneer u een abonnement neemt op een of meerdere diensten van Domein-direct.nl, dan gaat u akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Domein-Direct: de leverancier;
- opdrachtgever / klant: de wederpartij van Domein-Direct;
- account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van Domein-direct.nl
- dataverkeer: verkeer van digitale informatie van en naar de diensten die een klant bij Domein-direct.nl heeft afgesloten
- domeinnaam: het adres waarop de Website van een klant op het Internet gevonden kan worden.
- emailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet.
- overeenkomst: de overeenkomst tussen Domein-direct.nl en een klant op grond waarvan Domein-direct.nl Diensten worden verricht..
- website: een of meerdere geïntegreerde Internetpagina’s.
- digitale handtekening: Akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden bij de aanvraag van diensten of producten van Domein-Direct.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Domein-Direct en een opdrachtgever waarop Domein-Direct deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Domein-Direct, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Prijzen
1. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Levertijden zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
3. Domein-direct.nl is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen.
4. Prijswijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Domein-Direct zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment gangbare stand der techniek.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Domein-Direct het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Domein-Direct aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
4. Domein-Direct is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Domein-Direct is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Opdrachtgever vrijwaart Domein-Direct voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
6. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat Domein-Direct daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Domein-Direct deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien Domein-Direct gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Domein-Direct ter beschikking heeft gesteld.
4. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn gesteld, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Domein-Direct derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5. Domein-Direct is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Domein-Direct is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Domein-Direct zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Domein-Direct de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Domein-Direct daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Domein-Direct geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
6. Een abonnement op een dienst van Domein-direct.nl kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een al betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen worden gedaan zonder terugbetaling.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Domein-Direct gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Domein-Direct zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Domein-Direct niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Domein-Direct zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Domein-Direct verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Domein-Direct worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – behoort toe aan Domein-Direct. voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Domein-Direct daartoe bevoegd. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Domein-Direct veranderingen in de definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen. Daarnaast is Domein-Direct, tenzij het werk er zich niet voor leent, te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
4.Domein-Direct heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met Domein-Direct, verkrijgt hij daarmee een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het publiceren van de website op internet. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Domein-Direct niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten kunnen in overleg met Domein-Direct afgekocht worden. Op verzoek zal Domein-Direct hiervoor een offerte opstellen.
5. Domein-Direct behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging onderhoudsovereenkomst
Indien een onderhoudsovereenkomst is afgesloten kunnen beide partijen ten alle tijden de onderhoudsovereenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. Domein-Direct is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst Domein-Direct ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is Domein-Direct bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Domein-Direct op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Domein-Direct de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Domein-Direct behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
5. De inhoud van de website die je plaatst moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving.
6. Hacking-activiteiten of andere inbreuk op de servers van Domein-direct dienen voorkomen te worden.
7. Het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail (spammen) dient voorkomen te worden.
8. Domein-direct.nl is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen.

9.Betalingsverplichting: De klant is verplicht de betaalverplichting te voldoen bij een bestelling of verlenging. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, worden de domeinnamen in quarantaine geplaatst en wordt de hosting gestaakt. De kosten voor het heractiveren (uit quarantaine halen) en/of het terugzetten van een backup zijn voor rekening van de klant.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Domein-Direct.
2. Bij aanpassing of verandering van geleverde producten door anderen dan Domein-Direct worden klachten niet gegrond verklaard.
3. Indien een klacht gegrond is, zal Domein-Direct de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Domein-Direct slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Domein-Direct, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien de opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Domein-Direct gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden te factureren.
6. Indien Domein-Direct met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Domein-Direct niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Domein-Direct mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Domein-Direct kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
7. De door Domein-Direct gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 13. Betaling
1. Abonnementen op Domein-direct.nl Diensten dienen – ongeacht het type abonnement – twaalf (12) maanden vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd tenzij uitdrukkelijk elders vermeld in deze Algemene Voorwaarden.
2. De verschuldigde vergoedingen worden voldaan via een Online betaling of door middel van een bank overboeking.
3. Indien de Klant niet binnen de termijn van artikel 4.2 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Domein-Direct en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Domein-Direct onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 14. Incassokosten
Domein-direct.nl behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde partij. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van €50,00, tenzij Domein-direct.nl aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. Domein-direct.nl kan tevens naar eigen keuze onmiddellijk de Overeenkomst nietig verklaren en het domein van de Klant verwijderen of de Account sluiten / domein weer vrij te geven als gevolg van te late betaling.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Indien Domein-Direct aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
2. Bij aanpassing of verandering van geleverde producten door anderen dan Domein-Direct vervalt alle aansprakelijkheid.
3. De aansprakelijkheid van Domein-Direct, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Domein-Direct beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Domein-Direct of haar ondergeschikten.
7. Domein-Direct is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart Domein-Direct voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan Domein-Direct informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Domein-Direct geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Domein-Direct niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Domein-Direct heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Domein-Direct haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Domein-Direct opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Domein-Direct niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Domein-Direct bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
1. De rechter in de woonplaats van Domein-Direct is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Domein-Direct het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Domein-Direct en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn opgesteld naar een model van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedateerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. Deze versie is herkenbaar aan het versie nummer van de voorwaarden hetwelk tevens vermeld is op offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen.
3. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd te vinden op de website van Domein-Direct (https://www.Domein-Direct.nl)

Artikel 21. Technische toelichting
Dataverkeer is in principe onbeperkt. Maar het verkeer dient wel redelijk te zijn en niet het verkeer van andere klanten te verstoren (op basis van Fair Use Policy). Als het verkeer van een Klant het verkeer van andere klanten verstoort, behoudt Domein-direct.nl zich het recht voor om de Account van de eerstgenoemde Klant te beperken / af te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en / of een afzonderlijk tarief voor het verkeer in rekening te brengen. Domein-direct.nl behoudt zich het absolute recht voor om te besluiten of verkeer wel of niet excessief is. Indien een Account wordt gesloten, wordt geen restitutie verleend op de abonnementsgelden die vooruit zijn betaald.Domein-direct.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade als gevolg van een ontzegging of beperking.

Domein-direct.nl verzorgt in opdracht van de Klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) of een andere instelling belast met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de Klant. Daarom treedt Domein-direct.nl alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid.

De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens door de SIDN op haar website www.sidn.nl worden gepubliceerd. Domein-direct.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de Klant en Domein-direct.nl aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

De Klant is zich ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat Domein-direct.nl middels een gerechtelijk bevel verplicht is een door de Klant vastgelegde domeinnaam te verwijderen, wijzigen of aan te passen. De Klant is zich er tevens van bewust dat indien Domein-direct.nl wordt aangeklaagd of als er de dreiging is van een rechtszaak in verband met een domeinnaam van de Klant, Domein-direct.nl zich tot de Klant kan wenden om schadeloos te worden gesteld en gevrijwaard te worden. In het geval er onjuist domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Domein-direct.nl zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.

Indien Domein-direct.nl verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.
Met betrekking tot domeinregistratie komt de Klant overeen dat hij/zij: (1) recente, complete en accurate informatie van zichzelf verstrekt die nodig is voor het registratieproces en (2) deze informatie beheert en bijhoudt, zodat deze recent, compleet en accuraat blijft. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om informatie m.b.t. adreswijzigingen aan Domein-direct.nl door te geven (via zijn persoonlijke online supportpagina).

De Klant verklaart bij completering en inschrijving van de Domeinnaam Registratie Overeenkomst dat de verklaringen in deze aanvraag de waarheid zijn en dat de registratie van de domeinnaam voor zover de Klant ervan bewust is, niet in conflict is met, of in strijd is met de rechten van derden. De Klant verklaart ook dat de domeinnaam niet geregistreerd wordt voor een of meer onwettige doeleinden.

De Klant accepteert dat met de registratie van een domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van verstrekkende instantie die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen. Als de Klant niet voldoet aan de richtlijnen van het betreffende domein, is Domein-direct.nl gerechtigd het domein van de Klant te verwijderen zonder dat Domein-direct.nl aansprakelijk worden gehouden en zonder dat de Klant recht heeft op restitutie op domeintarieven of registratiekosten die vooruit zijn
Domein-direct.nl verleent voor toegang tot het Systeem en het internet aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het Systeem voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken.

Het is klanten zonder voorafgaande toestemming van Domein-direct.nl niet toegestaan grote hoeveelheden gegevens op de server op te slaan die gratis mogen worden gedownload of opgevraagd. Het doel is om niet te functioneren als een externe harde schijf voor de opslag van gegevens in de opmaken als zip, mp3, jpg, etc. maar als een presentatie/verkoopruimte voor bedrijven en privé-personen.
Illegaal materiaal is niet toegestaan op de servers van Domein-direct.nl, ongeacht of dit beelden, filmopnames of hyperlinks beelden of dergelijk materiaal betreft. Het is niet toegestaan erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal op de servers van Domein-direct.nl op te slaan. Het is het besluit van Domein-direct.nl en van Domein-direct.nl alleen om te bepalen of materialen behoren tot een van de bovenstaande categorieën en zij behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de Klant geen claim bij Domein-direct.nl neerleggen met betrekking tot de beslissing.