Archief

Wat is een domeinnaam

Een domeinnaam is een unieke naam die je alleen kunt laten registreren via een provider.

Een domeinnaam kan verschillende extensies hebben zoals .nl, .eu, .com, .be, enz. Er is momenteel al keuze uit meer dan 500 extensies en dit aantal wordt nog steeds uitgebreid. De kosten per extensie variëren.

Als je in Nederland woont dan kun je het beste kiezen voor een .NL domeinnaam of, afhankelijk van de doelgroep, een .COM of .EU. Wil je voorkomen dat iemand anders deze domeinnaam met de extensies registreert kun je ze ook alle drie registreren.

Als je een domeinnaam registreert dan ben je de houder daarvan met een looptijd van 1 jaar.  Je blijft houder zolang je de jaarlijkse factuur betaalt. Een domeinnaam kun je opzeggen via je account zodat deze niet meer verlengd wordt per afloopdatum. Daarna komt deze in quarantine en kan iedereen deze domeinnaam weer registreren en wordt dan de houder.

Aan de domeinnaam kunnen E-mailadressen worden gekoppeld die zich onderscheiden door hun voorvoegsel voor de ‘@”.  Als je bijvoorbeeld de domeinnaam  “domeinnaam.nl” hebt vastgelegd dan wordt het E-mailadres “info@domeinnaam.nl” of “sales@domeinnaam.nl”.

Een website maakt ook gebruik van deze domeinnaam. Wil je een website hebben dan heb je daarvoor wel hostingruimte nodig.  De website zal dan gevonden kunnen worden op “https://www.domeinnaam.nl” of “https://domeinnaam.nl”

Wat is een TLD

Een Top Level Domain (TLD) is het meest rechtse deel in de naam. Als dit deel van de tenaamstelling verwijst naar een land, bijvoorbeeld .nl voor Nederland, dan spreken we van country code Top Level Domain (ccTLD). Wanneer de code achter de punt functioneert als algemene aanduiding die geen verband houdt met enig land, bijvoorbeeld .com, dan spreken we van een generic Top Level Domain (gTLD). Op basis van het Top Level Domein wordt het internetverkeer gesorteerd en kan het sneller worden afgehandeld. 

I) generieke top level domeinen (TLD.s).
.com voor commerciële instellingen
.org voor organisaties
.net voor internetproviders
.edu voor onderwijsinstellingen
.gov voor instellingen van de overheid van de Verenigde Staten
.mil voor onderdelen van het Amerikaanse leger
.int voor instellingen die voortkomen uit internationale verdragen

De laatste vier zijn niet vrij verkrijgbaar. Ze worden alleen aan bepaalde organisaties verstrekt zoals overheden of militaire organisaties. De .net en .org namen die tegenwoordig vrij vergeven worden, hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot namen voor algemeen commercieel gebruik. Vaak worden ze als alternatief gebruikt voor de .com naam als deze al weg is. Icann stelde in 2003 de ‘gesponsorde’ top level domeinnamen  in om specifieke groepen een eigen domeinextensie te kunnen laten krijgen. Voorbeelden daarvan zijn de domeinen .aero, voor de luchtvaart, en .museum. Het beheer en de exploitatie zijn in handen van brancheorganisaties. 

De top level domeinnamen .biz, .info, .name, .museum, .coop, .aero en .pro kunnen alleen geregistreerd worden bij officiële ICANN registrars en hun resellers.

Wie heeft het beheer van het domeinnaamstelsel?

Het internationale registratiesysteem van Internet-domeinnamen is in handen van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Dit is een non-profitorganisatie die gevestigd is in de Amerikaanse staat California. In 1986 kreeg het Centrum voor Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam de bevoegdheid om domeinnamen uit te geven voor wat betreft het top level domein .nl. Nederland was het eerste land waaraan officieel een top level domeinnaam werd gedelegeerd! In 1996 is de bevoegdheid overgedragen aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), omdat de domeinnaamuitgifte te omvangrijk werd voor het Centrum. De Stichting verdeelt alleen namen met het toplevel .nl. Op 19 december 2003 werd door de SIDN de 1.000.000ste domeinnaam geregistreerd.

Persoonsdomeinnamen?

Persoonsdomeinnamen zijn in 2000 door de SIDN in het leven geroepen om particulieren de kans te geven om een .nl-domeinnaam te registreren. Doordat het sinds 2003 ook voor particulieren mogelijk is een gewone domeinnaam te registreren, zijn persoonsdomeinnamen nooit een succes geworden (per 31 december 2007 afgeschaft).

Numerieke domeinnamen

Dat zijn domeinnamen die alleen uit cijfers bestaan, dan wel uit cijfers gecombineerd met het koppelteken. Een numerieke domeinnaam bestaat uit minimaal 2 en maximaal 63 tekens (.nl niet inbegrepen). Om technische redenen mag het koppelteken niet het eerste of het laatste teken van een domeinnaam zijn. Ook is het niet mogelijk om in een domeinnaam onder .NL twee koppeltekens na elkaar te laten voorkomen. Bijvoorbeeld: 12345.nl, 12-345.nl, maar niet: 123abc.nl, 1.nl, -1234.nl, 1234-.nl.   

Welke tekens mag je in een domeinnaam gebruiken.

Het aantal en soort tekens dat gekozen kan worden is beperkt. Een domeinnaam mag maximaal uit 63 tekens bestaan. Het minimum aantal tekens voor een .nl-domeinnaam is twee, bij een .com naam is er geen minimum. Men kan kiezen voor letters, cijfers en het (-)koppelteken. Het koppelteken mag niet aan het begin of aan het einde staan. De namen -bellen.nl en bellen-.nl zijn dus verboden! Tot 1-12-2007 geldt: in de .nl-domeinnaam moet tenminste één letter zijn opgenomen: 112.nl wordt (werd) dus niet geaccepteerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Ook als men de hoofd- en kleine letters door elkaar intypt zal men toch op dezelfde site terechtkomen. INterNETten.nl is dus dezelfde domeinnaam als internetten.nl. Bedrijven met speciale tekens in hun bedrijfsnaam zoals &, +, ! zullen dus een andere, creatieve oplossing moeten bedenken voor hun domeinnaam, omdat deze bijzondere tekens niet geaccepteerd worden. 
Op internationaal gebied zijn er wel ontwikkelingen rond de introductie van ‘vreemde’ tekens (bijvoorbeeld trema’s en accenten) in domeinnamen, ook wel Internationalised Domain Names (IDN) genaamd. SIDN onderhoudt hierover nauwe contacten met buitenlandse zustermaatschappijen en neemt deel aan diverse internationale werkgroepen. Naar verwachting zal het nog even duren voor IDN ook binnen het .nl-domein mogelijk is. 
In het ‘Rapport Domeinnaamdebat 2006’ (pdf) staat dat  de lokale internetgemeenschap zich uitspreekt tegen invoering van IDN op dit moment. De belangrijkste argumenten zijn dat er geen grote behoefte is gebleken, dat IDN-namen moeilijk zijn in te voeren op een Nederlands toetsenbord en tot verwarring zullen leiden bij gebruikers. Men ziet echter ook dat .nl een onderdeel is van de internationale gemeenschap die over het algemeen wel positief staat tegenover IDN. Zodra er een brede marktbehoefte voor dergelijke domeinnamen is, er voldoende beveiligingsmaatregelen genomen kunnen worden om misbruik tegen te gaan en er een redelijk aanbod is van applicaties die IDN ondersteunen, kan opnieuw worden overwogen IDN te ondersteunen onder .nl.   

Hoe kan je een domeinnaam aanvragen en hoe vindt de registratie plaats

Een onderneming of een particulier die een domeinnaam onder .nl wil aanvragen, moet een aanvraag bij Domein-Direct indienen.

Domein-direct zal controleren of de aanvraag aan alle voorwaarden en Internet-standaards (RFC’s) voldoet, een controle uitvoeren op de vereiste informatie en zo meer. Als alles in orde is bevonden, zal Domein-Direct de nodige technische maatregelen nemen en de aanvraag dan doorsturen naar de Stichting SIDN. 

Het is belangrijk dat alle nameservers voor het betreffende domein zijn opgezet voordat de aanvraag wordt ingediend. Afhankelijk van het dienstenpakket dat u afneemt doen wij dit voor u. 

Het kan voorkomen dat een aanvraag volgens de Stichting niet aan de regels voldoet of waar iets niet helemaal mee in orde is. De Stichting informeert daarover de Deelnemer die dan hetzij zelf maatregelen neemt, dan wel de informatie aan u doorgeeft. Als alles in orde is neemt de Stichting de informatie op in de .nl domeinadministratie en de NL zone file; pas daarna en nadat de centrale NL nameserver is herstart (dit gebeurt eenmaal per 24 uur) bestaat de domeinnaam officieel en mag deze worden gebruikt. Elk eerder gebruik van de aangevraagde domeinnaam, daaronder begrepen het op briefpapier, visitekaartjes, enz. opnemen ervan, is niet toegestaan. Elk risico van het toch eerder gebruiken ervan (zoals de kosten van het herdrukken van briefpapier e.d. als de domeinnaam wordt afgewezen) is voor uw rekening. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst bij de Stichting afgehandeld en er word(t)en geen prioriteiten gesteld en/of voorrang verleend. Dus het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt wordt gehanteerd. Daarom is het raadzaam domeinnamen tijdig te claimen. Wanneer een ander u voor is, dan is de naam al vergeven en moet u dus op zoek naar een andere naam! Voor iedere domeinaanvraag/registratie brengt de Stichting de geldende registratiekosten aan de betrokken Deelnemer in rekening. Deze bepaalt welke tarieven hij u in rekening brengt.

Domeinnaamaanvraag in tien stappen
Stap 1 – Bedenken van een unieke domeinnaam 
Stap 2 – Controleren of de domeinnaam nog vrij is
Stap 3 – Keuze dienstenpakket 
Stap 4 – Invullen gegevens
Stap 5 – Controleren of gegevens goed zijn verwerkt 
Stap 6 – Installeren e-mail adres postmaster@<domeinnaam>.nl 
Stap 7 – Opsturen van uw aanvraag naar de SIDN
Stap 8 – De Stichting neemt de aanvraag in behandeling 
Stap 9 – Accoordmelding van de SIDN
Stap 10 – U kunt online

www.domein-direct.nl heeft dit proces volledig geautomatiseerd, zodat u op elk moment van de dag een domeinnaam kunt registreren.

Is een domeinregistratie automatisch juridisch beschermd?

Nee, een domeinregistratie is niet automatisch juridisch beschermd. Gebruik van een domeinnaam kan soms opgevat worden als handelsnaamgebruik of merkgebruik. Handelsnaamrechten ontstaan door het voeren van de naam. Merkrechten ontstaan door een merkregistratie. Voorafgaand aan de domeinregistratie is het raadzaam te onderzoeken of er geen inbreuk wordt gemaakt op andermans rechten.

Controleert SIDN of men gerechtigd is een naam te gebruiken

SIDN controleert niet of u gerechtigd bent een naam te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld Janssen B.V. zijn en toch de-vries.nl laten registreren. Alleen namen die niet voldoen aan Artikel 8 van het Reglement zullen bij SIDN op bezwaren stuiten. U dient zich echter wel ervan bewust te zijn dat er bij het registreren van een naam de mogelijkheid bestaat dat er partijen zijn die menen meer rechten op die naam te hebben